هزینه های ثبت نام در کنفرانس

 

ردیف نوع ثبت نام  واریز وجه تا 31 فروردین 1394  واریز وجه تا 20 اردیبهشت 1394
 1  مقاله پذيرفته‌ شده 1500000 ریال 2000000 ریال
 2  برای هر مقاله اضافی 600000 ریال 700000 ریال
 3 شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله - عادی 400000 ریال 500000 ریال
 4 شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله - دانشجویی 200000 ریال 300000 ریال
 5 صفحه اضافی مقاله
100000 ریال به ازای هر صفحه اضافی از مقاله 100000 ریال به ازای هر صفحه اضافی از مقاله 

 

  • بعد از پذیرش مقاله، جهت پذیرش نهایی و چاپ آن در مجموعه مقالات، ثبت نام الزامی است و برای ارسال اولیه مقاله به دبیرخانه و داوری آن، نیازی به ثبت نام نیست.
  • براي یک مقاله پذيرفته‌ شده بايستی يک ثبت‌ نام مطابق رديف 1 جدول انجام پذيرد.
  • هزینه ثبت نام مقالات دوم یا بیشتر مربوط به یک شرکت کننده مطابق ردیف 2 جدول می باشد.
Powered by: Sahand CMS