مشخصات سمت نشانی پست الکترونیکی

آقای دکتر

حسن ولی زاده

رئیس کنفرانس

(رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

h-valizadeh@azaruniv.ac.ir

آقای دکتر

عسگر علی بویر

دبیر کنفرانس

(عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

a.bouyer@azaruniv.ac.ir

آقای دکتر

ناصر فرج زاده

دبیر کمیته علمی کنفرانس

(عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

n.farajzadeh@azaruniv.ac.ir

آقای دکتر

مهدی هاشم زاده

دبیر کمیته اجرایی کنفرانس

(عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

hashemzadeh@azaruniv.ac.ir

 

Powered by: Sahand CMS